Chiến lược 6C được xây dựng dựa trên các nguyên tắc phù hợp với các chiến lược dạy học tích cực trên toàn thế giới. Cùng với Sổ tay đại sứ cộng đồng của NIKE, chiến lược 6C hướng đến giúp tạo lập môi trường học tập học sinh làm chủ bao gồm 6 chiến lược cơ bản

6C là gì?

Tự tin

Thúc đẩy sự tự tin của học sinh thông qua các hoạt động trò chơi, giúp học sinh thay đổi tâm thế “em không thể” thành “em có thể”

Đóng góp

Tạo cho học sinh có cơ hội đóng góp vào tất cả các hoạt động, không nên để bất kì học sinh nào ở ngoài cuộc.

Công nhận, khen ngợi

Giúp học sinh nhận ra những điểm các em đã làm tốt bằng cách công nhận, khen ngợi có chủ đích.

Lựa chọn

Thu hút học sinh bằng cách cho các em được lựa chọn và tổ chức trò chơi để phát huy tính chủ động, tích cực của học sinh.

Rõ ràng, súc tích

Giáo viên cần đưa ra những chỉ dẫn rõ ràng, súc tích để cho học sinh nắm được nội dung và nhiệm vụ một cách nhanh nhất.

Gắn kết

Tăng cường gắn kết giáo viên với học sinh và giữa các học sinh trong lớp học thông qua các hoạt động vui vẻ như trò chơi.