Chương trình môn Giáo dục Thể chất cấp Tiểu học 2018

Chương trình GDTC mới định hướng phương pháp giáo dục tích cực, lấy học sinh làm trung tâm, thực hiện chuyển giao quá trình giáo dục thành tự giáo dục.

Chương trình mới quy định môn GDTC cấp tiểu học sử dụng hình thức đánh giá thường xuyên và định kì.

Phương pháp dạy học môn Giáo dục Thể chất cấp tiểu học theo chiến lược 6C

Chiến lược 6C được xây dựng dựa trên các nguyên tắc phù hợp với các chiến lược dạy học tích cực trên toàn thế giới. Cùng với Sổ tay đại sứ cộng đồng của NIKE, chiến lược 6C hướng đến giúp tạo lập môi trường học tập học sinh làm chủ bao gồm 6 chiến lược cơ bản: Confidence – Contribution  – Celebration – Choice – Clear/ Concise  – Connection.

Các tài liệu hỗ trợ Giáo viên trong việc thực hành dạy học môn Giáo dục Thể chất theo chiến lược 6C.

Tin liên quan